نگارش سوم اردیبهشت 90

 

                                                                                                                                                                 باسمه تعالی                                                

        نام ونام خانوادگی: .............................                                                                                                                                                                                                         تاریخ امتحان:     21  /   1   / 90

       نام پدر: ........................                                                                                                                                                                                                                                   مدت امتحان:    30       دقیقه                                                                                                                                                                                                                                           

       شماره ردیف :                                                                  سؤالات ارزشیابی درس آیین نگارش پایه سوم                             نام آموزشگاه :  شاهد جهادگران

                                                                                                                                                  طراح : ارسطو

سؤالات                                  نمره   نگارش   .................. امضا               

بارم

تصحیح

بارم

سوال

1- به سؤالهای چند گزینه ای زیرپاسخ دهید.

 الف ازقالب مثنوی برای سرودن داستان های کوتاه استفاده می شود.                     ص          غ

ب- در انشای زیبا میان بخش های آن هماهنگی وانسجام دیده می شود.                  ص           غ   

ج- هرگاه بخواهیم منظورخودرازیباترودلنشین تربیان کنیم ازادبیّات بهره می بریم.ص       غ        

د-در..................به این دلیل که شعریا نوشته بسیار مشهور است به نویسنده وشاعر اشاره نمی شود.

ه-درادبیّات همه ی ملت ها داستان هایی وجود دارد که قهرمان آن ها ................. هستند.

و- انشای خوب آن است که ................  و.................وزیبا باشد.

 

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

2-اغلب نیایش هاومناجات ها ومرثیه ها ازاین نوع هستند.

          دیالوگ                  مونولوگ                          زبانی                            گفتاری

 

5/0

3- کدام ها  جزقالب های شعری محسوب نمی شوند.                                                                                            

    ترجیع بند                     رباعی                  بیت           مصرع              مثنوی            غزل

 

1

4- مفهوم بیت داده شده رابه نثر زیبا ودل نشین بنویسید.

     اقوام روزگاربه اخلاق ،زنده اند                               قومی که گشت فاقد اخلاق ،مردنی است

   .......................................................................................................................................................................

 

 

1

5- انواع نثر امروزی را نام ببرید.(4مورد)

....................................................................................................................................................................................

 

1

6- باکلمات (   ثمر ، علم ، ارزش ) متنی دریک بند بنویسید.(دو سطر )

.....................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................

 

1

7- بابهره گیری از چه نکاتی می توان اثر بخشی وزیبایی متن انشارازیادنمود. (دومورد)                         

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

1

8- با هریک ازواژه های (دریا ، آسمان ) شبکه معنایی بسازید.

  ......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

5/1

/ 0 نظر / 75 بازدید