قرائت سوم درس7-1(چند گزینه ای)

                                                                                                       به نام خالق هستی

 نام ونام خانوادگی  .............................کلاس سوم..................     ارزشیابی قرائت فارسی سوم    تا آخردرس هفتم              تاریخ     /     /1390  

 â  سؤال (1-12 هر کدام 5/0 نمره دارند.  

â سؤال های 13-16 هر کدام 1 نمره دارند.         

1- معنی لغت های«زاهد،عقده،فراست»به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

1) پارسا - گره - زیرکی                                           2) پارسا- گره – فرصت
3) پرهیزگار - شوق - مجلس                                              4) سروری - شوق - گروه مردم

2- کدام گزینه «اسم جمع» نیست؟
1) اسرار              2) قبایل                  3) مکتب                        4) طوایف  

3- کدام فعل ماضی استمراری(قدیم )نیست ؟
1) بنهادی                2) بنهاد                          3) می نهاد                    4) رفتمی

4- در بیت زیر «نهاد» کدام است؟                     «نرم نرمک در آسمان پیچید / بوی سرسبزی علفزاران»
1) نرم نرمک                 2) در آسمان                 3) سرسبزی علفزاران                4) بو سرسبزی علفزاران

5- معنی کدام گزینه نادرست است؟       1) آفت : بلا                            3) اقلیم :سرزمین
                                                3 )گِرو :‌ریسمان                   4 ) اانحطاط  : ویرانی

6- منظومه های بلند مناسب است.
1) غزل                 2) قصیده                       3) قطعه                   4) مثنوی

7- در کدام گزینه آرایه ی تشخیص وجود ندارد؟

1)چشمه های خروشان تورا می شناسند

2)ریگ های بیابان تورا می شناسند

3)صحنه ی کربلا تداعی شد

4)رودخانه ماندو نظاره کرد

8- کدام گزینه درباره اوحدی مراغه ای درست است؟
1) دیوان اشعار او شامل غزلیات و مثنوی ساقی نامه و چند قصیده است
2) دیوان وی شامل قصاید،غزلیات ورباعیات است
3) بزرگ ترین غزل سرای ایران است و در داوایل قرن هشتم در شیراز متولد شد
4) چون قرآن را از برداشت، «لسان الغیب» تخلص گرفت

9- کتاب «تنفس صبح» اثر کیست؟
1) سعدی        2) قطب الدین شیرازی           3) محمد آملی             4) قیصر امین پور

10- معنی کدام گزینه نادرست است؟

1)رهایی:نجات                2)هشدار :هوش                3)باژگونه :وارونه                   3)  سامان :بهبودی      

11- در جمله ی ((جبهه سرشار از ایمان بود و عشق بود)) کدام کلمه را می توان از جمله حذف کرد.

الف- سرشار                    ب- عشق                          ج- یکی از دو فعل بود                     د- ایمان  

 

12- کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) شنوا                       2) گویا                           3) بویا                              4) یارا

 

13- معادل واژه های زیر را بنویسید؟

    مظلوم(                    )        رسول (                       )     خصلت(                        )        آبشخور(                     )

14- هرکدام از آثار زیر در چه زمینه ای است؟

بوستا ن سعدی(                           )                                           مثنوی معنوی (                              )          

15- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

علم دین ،بام گلشن جان است                  نردبان ،عقل و حسّ انسان است    

...........................................................................................................................................................

16- برای واژه های زیر صفت مناسب بنویسید؟


پرسش:                             گلزار                              : رویش:                            کوچه:
  

/ 0 نظر / 63 بازدید