نگارش اول نوبت اول

نگارش اول نوبت اول  

         
1)به شیوه ی روایت داستان .................................... می گویند .
2) نسبت دادن ویژگی های انسانی به غیر انسان را ...........................می گویند .     

3)واژه ی کوه را یک بار در جمله ی پرسشی و یک بار در جمله ی عاطفی به کار ببرید .
کوه :
کوه :

4)کلمات داده شده را در یک بند (سه سطر )به کار ببرید  :
نسل آینده ساز –سال های نوجوانی – شکوفه –دوستان


5) در باره ی تصویر داده شده یک جمله ی ادبی و یک جمله ی زبانی بنویسید :

 
   
6) با کلمات داده شده شبکه ی مراعات نظیر بسازید :
آسمان   (................-....................- .................. - .......................)

معلم  (..................... -..................... -  ...................... - .................. )
                                                                              
7) یک مورد از موضو ع های زیر را انتخاب نموده و انشا بنویسید .(تمیز – خوش خط  همراه با جمله هایی زیبا )  (10نمره )
1-    اززبان یک درخت بنویسید .
2-    اگر به جای معلم خود بودم ...........
3-    ای کاش می توانستم ..................
..................................................................................................................

/ 0 نظر / 56 بازدید