نماد ها درادبیات ایران

نمادها در ادبیات ایران

آهو (مظهر ازادگی و بی گناهی )

آسمان (پاکی )

آینه (پاکی و صفا)

آب ( روشنی و حیات) 

اسب (هوشیاری ، شجاعت ، نجابت )

پلنگ ( تکبر و بلند پروازی )

پشه (ضعف و ناتوانی )

جغد ( شومی و نحسی )

باز ( فال نیک )

باد صبا ( خوش خبری و پیام آوری )

تاج ( سروری و بزرگی)

الاغ ( کودنی و صبوری )

بره (معصومیت )

چشمه ( پاکی و زلالی و زایش)

خرس (پر خوری وشهوت )

خزان(افسردگی و غم)

بلبل(بی توجهی و شیداییو عاشقی و دلباختگی )

خرگوش ( غفلت )

زمستان (مرگ و نابودی)

دریا ( عظمت و بخشندگی )

درخت بید ( لرزان و مضطرب)

بوقلمون (چند رنگی و بی اثباتی )

روباه ( مکر و حیله )

رود ( حرکت و تلاش )

بزغاله (شیطنت )

بز (دانایی)

بهار(شادابی و طراوت ورویش)

سگ ( وفاداری )

سنگ ( سرسختی و سنگ دلی)

ببر ( ضعیف کشی)

شیر ( شجاعت و قدرت )

شتر مرغ( بهانه جویی)

شب( تاریکی وجهل و ستم)

بوتیمار (حرص و طمعو غم خوردن )

پرستو (فال نیک و بهار )

شتر (کینه توزی )

طوطی ( تقلید )

عقاب (خودسپندی )

کرکس ( غرور و تکبر )

لک لک (شادی و نشاط )

سیمرغ ( بلند پروازی و همت )

سبزی( پاکی و تقدس)

کبک ( خوش خدامی و طنازی )

روز( نور و روشنایی)

زرافه ( بلندی و نشخواری )

زیتون(صلح و آشتی)

کلاغ ( شومی و نحسی و سخن چینی  )

ماهی ( زیبایی و امید و زندگی و پویایی)

گربه ( بی وفایی و دزدیو بی چشم و رویی )

گوسفند ( خونسردی )

فیل ( یکدلی و قدرت )

گرگ ( درنگی و تجاوز )

نهنگ (عظمت و درندگی )

موش (حقارتوموذیو خسیسی )

کفتار (دزدی و نحسی )

میمون ( تقلید و اطوار )

مار(خوش ظاهر و باطن بد)
عقرب ( زیرکی و خودنمایی )
هما ( سعادت )
قناری ( خوش اوازی )

قورباغه(زشتی)
هدهد (مژده )
کرگردن ( تنومندی پرزوری )

طاووس ( زیبایی و غرور )

عقاب ( بلند پروازی و تیزبینی )

نسیم ( انسان آزاده )

کوه ( استقامتو استواری )

شیر ( شجاعت )

هما ( سعادت و خوشبختی )

ماه ( ایثار و زیبایی )

شب ( ظلم و ستم )

زیتون ( صلح و آشتی )

سرو (آزادگی و جاودانگی )

شمع ( معشوق ) 

صدف ( خاموشی و سکوت )

گل سرخ ( عشق و طراوت )

گل نیلوفر( عزاداری و ماتم)

نی ( انسان غریب و دورافتاده از وطن )

باران ( رحمت و بخشندگی ) 

لاله ( شهید )

ملخ ( بی خیالی و راحت طلبی)

خفاش ( جهل و نادانی و شیطان)

موج (حوادث)

یخ ( دل مردگی )

/ 0 نظر / 92 بازدید