نمونه نگارش سوم دی ماه

 انشای سوم نوبت اول  


1- جای خالی راباکلمات مناسب پرکنید.  
الف) اگریک اثر ادبی را برر سی کنیم   , نقدوتحلیل کنیم به این عمل-----------  می گویند.
ب) به پیوستگی ویک پارچگی درمتن-----------------     گویند.      
2-صحیح یا غلط بودن جمله را مشخص کنید.    
الف )گفت وگوی با خویش رادیا لو گ می گویند .        ص                غ
  ب) هدف از شعر تعلیمی رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است .    ص               غ
3-با هر یک از کلمات داده شده شبکه ی معنایی بسازید :  
بیابان (                                       )    نوجوان (                          ) دانشمند (                                  )
4- بیت داده شده را در یک بند تو صیف کنید.
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد     ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
5-کلمات داده شده را در یک بند به کار ببرید :   
حشرات  - مختصر – غافل – رنگین کمان
6-  یک مورد از موضوع های داده شده را انتخاب کنید و انشا بنو یسید : (10)
الف-یک داستان مانند داستان دور اندیشی بنویسید .
ب- زندگی عاشورا آزادگی
...................................................................................................................
  

/ 0 نظر / 94 بازدید