نگارش دوم بهمن 89

نام ونام خانوادگی ..........                                                 باسمه تعالی                           نمونه ارزشیابی نگارش وانشا     زمان.......

کلاس دوم ---                                                                        مدرسه راهنمایی ...........                                              پایه دوم             10نمره ای

1- کلمات قصاره ،فشرده وخلاصه ی افکار اندیشه های بلند هستند. (25/. )         ص   غ

2- یکی از راه های زیبا تر کردن نوشته و تأثیر بخشی آن ، به کارگیری آرایه ی...................است. (25/. ) 

3- رعایت ...............................در دو طرف انشا به زیبایی متن شما کمک می کند. (25/. )    

4- از تلمیح برای .....................و............................انشا می توان بهره گرفت. ( 5/. )

5- به عبارت های کوتاه وآهنگین که خواسته ها وآرمان های یک ملت است ...............می گویند. ( 25/. )

          الف )قیام             ب ) شعار              ج ) نهضت             د ) مصراع

6- با مفرد کلمه های داده شده جمله بسازید. ( 5/1 )

لطایف =

مقاصد =

7- در تلمیح از چه نکاتی به صورت غیرمستقیم استفاده می شود؟ ( 1 ) ذکر 4مورد

 

8- با ترکیب های زیر جمله بسازید. ( 1 )

دانه ی تسبیح =

حکومت ظالم =

9- برای موضوعات زیر کلمات قصاریا امثال وحکم پیداکرده وبنویسید.( 1 )

نیکوکاری =

دوست =

 

10- آرایه ی تشخیص راتوضیح داده ونمونه ای بنویسید. ( 1 )

 

11- مترادف کلمه های رانوشته وآن ها را در یک بند به کار ببرید. ( 2 )

استقلال ، ایمان ، ایثار ، حماسه

.................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

 

12- انشای تصویری ( 1 )

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

13- یکی از سه موضوع را انتخاب کرده وبنویسید.  ( 10 )

الف )چه راه هایی را برای دست یابی به دانش و پرورش اندیشه پیشنهاد می کنید.

ب ) جایگاه کتاب در دنیای امروز با در نظر گرفتن پدیده ی رایانه ووسایل ارتباط جمعی بنویسید.

ج ) یک سفر خیالی به اقیانوس ها ،دور دنیا وکرات آسمانی ویا.......(به دلخواه )بنویسید.  

/ 0 نظر / 87 بازدید