نمونه سوالات پیشنهادی املای هفتم

 

3- واژه های هم آوا را با توجه به معنی جمله، در جای خالی قرار دهید .

الف ) مردم در تابستان به .............. می روند . (صفر – سفر )

ب ) کمک به دیگران ............... زیادی دارد .( ثواب  -  صواب )

ج ) نماز ستون و ............ دین است . ( اساس – اثاث )

د ) محمد کتاب را از دوستش .............. .   ( خاست – خواست )

4- جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید .

-          در املا نباید از خطّ ..................... استفاده کنیم .

-          ....................   و ..................   از اهداف املا است .

5 -  در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد آنها را پیدا کنید و صحیح آنها را بنویسید .

آب ، این روح مضاب امید و زندگی ، ظلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خوشک زمین و صدها کشته زار سوخته و نگاه های پژمرده هزاران درخت تشنه برساند .

.....................              ......................            .....................          .......................

6- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد .

درخت های سرسبز دست های خیش را به آسمان برافراشته بودند و دوعا می کردند و کودکان پر نشات گل بوته ها در گوش نصیم عامین می گفتند .

الف : شش                         ب : پنج غلط                   ج : چهار غلط              د : سه غلط

7-  حرف جا افتاده واژه های زیر را همراه با معنی آنها بنویسید .

الف : مع...وم :    معنی ........     ب : ودا...  :   معنی  ........      ج : ا....جاز  :   معنی .......

8- در واژه های زیر نشانه های همزهء و تشدید ّ را در جای مناسب قرار دهید .

طفولیت  -    زایر  - متعبد  -   تالیف

9- کدام ترکیب از نظر املایی نادرست است .

الف ) نکته دید              ب ) جاذبه خالق         ج ) غرقه شکوه                د) احساس و هیجان

10- جدانویسی در کدام واژه درست و کدام واژه نادرست می باشد .

کنج کاوانه (.............)              گنجوران (.........)                  کشته زار (............)

توان گر (..............)               خاکدان (..............)                 فرمان گذار (............)

11- کدام گزینه از نظر  هم خانواده  با گزینه های دیگر متفاوت است .

الف ) غریق – اغراق       ب)    معلوم  -  معلول        ج ) ناظم – نظام      د ) عالم – علوم

12- مترادف واژه  «مصحف » در کدام گزینه آمده است .

الف ) صفحه               ب)  عبادت                  ج ) قرآن کریم              د ) نماز خواندن

13- در جمله زیر معنی واژه «قریب» کدام است .

« در این مدرسه،قریب صد و بیست دانش آموز درس می خوانند » .

الف ) اندازه              ب)  نزدیک                  ج ) بیگانه              د ) نامحدود

14- با حروف روبروچهار واژه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد .  ( ت –ع – ر – م – ا – ف )

.................           ...................          ...................                  ........................

15 – چهار واژه بنویسید که با حرف ( ظ ) شروع شده باشد .(از سه حرف بیشتر )

16- در کدام گزینه غلط املایی وجو دارد .

الف ) دانشمندی که دانش خود را تباه سازد              ب ) رازی به زحمت شما نیستم

ج ) خستگی من برطرف شد                                د ) من این شعر را زمزمه کردم

17- واژه های نادرست املایی را مشخص کرده و صحیح آنها را بنویسید .

معرفت کردگار – قرور و مهربانی – خوشنودی خداوند – طبیعت زیبا –

فرمان گذار – عظمت و جلال  - سفا و پاکی – عنایت الهی

18- معنی واژه های هم آوای زیر را بنویسید و با معنی آن جمله ای ادبی بنویسید .

سفر :   ............       ..................................................................

صفر :   ............       ..................................................................

نمونه سوال درس املا پایه ی اول (هفتم) دوره ی اوّل متوسطه نوبت اوّل دی ماه 92

                                                                  به نام خدا

نمونه سوال درس املا پایه ی اول (هفتم) دوره ی اوّل متوسطه نوبت اوّل دی ماه 92

این سوالات با همکاری تعدادی از دانش آموزان پسر منطقه ی جرقویه سفلی نوشته شده است.

1-تشخیص شکل صحیح حروف و .................... از اهداف املاست.

2-در هنگام نوشتن املا از به کار بردن واژه های   ....... به جای یکدیگر پرهیز شود.

3- در نوشتن املا به نحوه ی تلفظ و مطابقت آن   ....................  دقت شود.

4- .....................   م‍ی تواند یکی از منابع شناخت املای واژگان باشد.

5-یکی از راه های تقویّت املا پرورش مهارت  ..........................    است.

6-در نوشتن املا  ..........................  موجب می شود تا متن آن به دور از هر گونه خطاذ باشد.

7-واژه های هم آوا از مباحث دشوار املایی است. شناخت درست شکل آن هابه ............................وابسته است.

8- کدام کلمه دو املایی است ؟ شکل دوم آن را بنویسید.   الف -  وداع    ب- حیات   ج- عجز    د- هیئت

9-با توجه به معنی ،از حروف در هم ریخته ی زیر کلمه ی مناسب بسازید.

الف – (ص ر ب ت ی ) آگاهی  ب- (و ا ع د) خداحافظی ج- (ل ا ج ل) بزرگی د- (ن ج ه ی ا) شادی

10واژه ی درست را انتخاب کنید و در جای خالی قرار دهید.

الف- روز و شب .......   حرم باشیم.  (زاعر  زائر)  ب-  ما نباید دریا را   ............کنیم.(کسیف  کثیف)

11- در متن زیر چهار غلط املایی به کار رفتهداست بیابید و صحیح آن را بنویسید.

قرقه ی شکوه و عجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لتیف و خنکی را در لای انگشتان پاهای برحنه ام احساس کردم. 

واژه های املایی کلاس هفتم (متوسطه اول) قسمت اول

 مونس – قصّه – عنایت – ظلمت – فروغ – غوغا – فارغ – غلتید – زائر – طفولیّت – خستگی ناپذیر – لحظه – عظمت و جلال – غرقه – مذاب – صحرا – پر نشاط – آمین – ذرّت – غرور – وداع – معصوم – معرفت – زمزمه – نثر-  نغمه – فرمان گذار – تحلیل – نسل – نقطه – به رغم- مطبوعات – انحراف – صلاح و پاکدامنی – صداقت – اعتراف – هیئت – هیأت – جرئت – جرأت  استحکامات – نشاط – متعال – نظام – فرصت –تبسّم – حسرت و آه – فراز و فرود – رؤیا – بصیرت – تصاویر – بغل – حلال – حیات و زندگی – حیاط مدرسه – عجز – مصحف – اعجاز – لطیف –برهنه – اذیّت –طلایی – فرصت – نظام -  تقصیر – صندوق – تامّل -

ونه سوالات املای نوبت دوم پایه هفتم

تاریخ : پنجشنبه یازدهم اردیبهشت 1393 | 14:24 | نویسنده : رضاکاظمی

1-در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

الف)توقف      ب)شکسته نویسی     پ)سرعت و دقت     ت)حاشیه گذاری

2- در فارسی چه تنوینی به کار می رود؟

الف)   ً        ب)  ٍ         پ)  ٌ         ت)  همه ی موارد

3- کدام صورت املایی توصیه نمی شود؟

الف)بلیط      ب)قورباغه     پ)توس       ت)اتاق

 4-   راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

الف) توجه به معنا     ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ) حفظ کردن    ت) الف و ب

5 -یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

الف) تشدید    ب) نقطه    پ) همزه    ت)واژه های هم آوا

6-املای کلمات مرکب به چه صورتی است؟

الف) جدا   ب) سرهم    پ) هر دو صورت     ت) خط تیره میان دو جزء

7- شناخت شکل درست واژه های هم آوا به چه چیزی وابسته است؟

الف)معنا و کاربرد آنها در جمله                  ب)تلفظ آنها 

  پ)نقش دستوری آنها                           ت)تعداد حروف املایی

8- در کدام گزینه ، واژه ها هم خانواده نیستند؟

الف)غریق-مغروق-غرقه       ب)لطیف- طفولیت-الطاف  

پ)طبیعت-مطبوع-طبایع      ت)شریعت-شارع-مشروع

9- املای همه گزینه ها جز گزینه .........با توجه به معنی درست است.

الف) آیین : رسم                                     ب) عالم : دانشمند   

پ) مطیع : فرمان بردار                              ت) عرج : ارزش

10-کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

الف)حریم      ب)محروم     پ)ترحیم     ت)حرمت

11-کدام واژه فقط یک صورت املایی دارد؟

الف)ثواب     ب)فراغ     پ)عطا     ت)خوار    

12- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

الف)نیازی به نوشتن شناسه " د " در سوم شخص مفرد فعلهایی چون " خوردند " نیست.  

    ص               غ   

ب)کلماتی مانند " موسی" و"عیسی" را به همان شکل تلفظ شده می نویسیم.     

      ص             غ

پ) در املا از خط تحریری شکسته استفاده می شود.    

        ص           غ

ت) در هنگام نوشتن املا می توان واژه های هم آوا را به جای هم به کار برد.       

          ص          غ

ث) شکل تلفظ شده و نوشتاری همه کلمات در املا یکسان است.   

           ص          غ

ج) اگردرتلفظ  واژه ای حرف"ج"به صورت"ش"تلفظ شود ،باید به صورت "ج" نوشته شود.   

          ص          غ 

چ) تصحیح املا توسط دانش آموزان به یادگیری آنان عمق می بخشد.      

           ص          غ

ح) برای تشخیص صورت درست املای واژه ها نیازی به توجه به معنا نیست.       

           ص          غ

13-جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف)هنگام نوشتن "صلاح" و " سلاح" به ..... و .......آنها توجه می کنیم.

ب) دو واژه ی "معمور" و"مامور" که دارای تلفظ یکسان هستند........نامیده می شوند.

پ)-شکل درست املای دو واژه ی هم آوا را باید با استفاده از ......آن ها در جمله فهمید.

ت)برخی از کلمه ها دو املایی اند یعنی به دو شکل نوشته می شوند، که هر دوی آنها درست است.

مانند .........و..........

ث)یک کلمه ی سه حرفی ...ویک کلمه ی پنج حرفی....بنویسیدکه باحرف"ص"آغاز شود.

ج) یکی از راه های تقویت املا و درست نوشتن کلمات ،...........................است.

چ)گاه اختلاف معنای دو کلمه به خاطر تفاوت حرکت های آن هاست.مانند: .........و............

14-صورت ترکیب شده ی واژگان زیررابنویسید.(درهریک چه حرفی اضافه یاکم می شود؟)

دل بسته +ی=             کارخانه+ات =           نیا+ ان =   

   روحیه +ات =             آشنا +ان=

15- با این حروف به هم ریخته 4 واژه که ارزش املایی دارد بسازید.

( ب – س – ت – ج – ع – م – ا)

16- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله ، انتخاب کنید .

الف)باید به ریشه و ....ناهنجاری ها توجه شود. ( اثاث،اساس)

ب)بحمدالله ،برخورداری ازمیلیون هاجوان دختروپسر .....افتخار برای ملت ماست. (مایه-مایع)

پ)گاهی به آرامی آنان راپایین می آوردو ازسجده........(برمی خواست-برمی خاست)

ت )نشاط وشتاب و......از ویژگی های نوجوانان وجوانان است. (اظطراب – اضطراب)

ث) این را ......نزدیکان او گفته اند. (قالب -غالب )

ج) این عمل شما بسیار .......و..........دارد. (سواب- اجر) (صواب – عجر) (ثواب – اجر)

چ)کسی او را نمی شناسد. او در این جا .....است و.....یک سال است که ماندگار شده است. ( قریب – غریب )

ح) کلمه ....به معنی آسودگی وکلمه ..........به معنای جدایی ودوری است.(فراق- فراغ)

خ) .....به معنای"ادا کردن وبه جا آوردن"است.درحالی که.....به معنای"نهادن و قرار دادن"

می باشد. (گزاردن و گذاردن)

د )این ها چرا ......و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ ( سلاح- صلاح)

17- شکل ناقص واژه های املایی زیر را با استفاده از حروف مناسب تکمیل کنید.

الف) در ا...نای سفر       ب) از نواب...ادب      پ) لح...ه های زندگی      ت) رهبر مع....م 

18- برای هر یک از واژه های زیر ،یک هم خانواده بنویسید.

الف) معصوم............ب) اعجاز.............پ) زوّار   .......  ت)امتیاز ............

19- در متن زیر 4 غلط املایی وجود دارد . آن ها را بیابید وشکل درست آنها را بنویسید.

از خداوند خاست به او در را هی که انتخاب کرده است ،اخلاس و همت بلند عطا کند وبه 

قلب نگران مادر ، آرامش ونشات بخشد وکسالط او را شفا دهد

20- غلط های املایی را در متن زیر بیابید و درست آن را بنویسید.

به رقم تلاش دشمنان واقعیت عکس این است.

من به هیچ وجح قبول نمی کنم تهلیل کسانی راکه گاهی دررسانه هاازانحراف جوانان

سخن می گویند.

نقمه ی عشق—لقو قول و قرار – از قضا -

21- مفهوم علامت های اختصاری زیر را بنویسید.

الف) ص:                                      ب) ق. م

1-غلط های املایی متن داده شده رامشخص وصحیح آن رابرروی آن بنویسید(3نمره)

یاد دارم در عیّام  تفولیّت  متعبد وشب خیز بودم .

قرقه شکوه و اعجاز زیبایی خلغت بودم .

فرزندان عزیزم نامه مهبّت آمیز شما را قراعت کردم .

2-  با حروف ( م ،ر، ز، ت،ی)دو کلمه بنویسیدکه ارزش املایی داشته باشد(1 نمره )

 

3- جای خالی رابا کلمه مناسب پر کنید . (1نمره )

یکی از راه های  تقویت املا ، .....................مهارت خوب ..................  است .

4-با توجه به معنی ، املای صحیح کلمه را انتخاب کنید. ( 1نمره )

الف ) هجوم  ⃝  حجوم   ⃝    =  حمله

ب   ) اجز   ⃝   عجز    ⃝     =   ناتوانی

5-درهرجمله یک غلط املایی وجوددارد،آنهاراپیداکنیدوبه شکل درست بنویسید.( 1نمره )

-          اسکندر سنگ مزارها را خواند و به هیرت فرو رفت .

-          مدّ ت حیاط صاحبان قبور از ده سال تجاوز نمی کرد.

6-برای کلمات زیر هم خانواده  بگذارید . ( 1نمره )

مثل .......................نظر.........................نقطه .............................معصوم............................

7-  با توجه به معنی ، املای صحیح  واژه را انتخاب کنید . ( 1نمره )

الف ) نصیب ⃝ نسیب ⃝  :  قسمت

ب ) گشت و گزار ⃝ گشت و گذار ⃝ :  گردش

8-  با توجه به معنی ومفهوم جمله ، گزینه صحیح را انتخاب کنید . ( انمره )

این ها چرا ...........و پاکدامنی وپارسایی جوانان رانمی بینند ؟ (سلاح ،صلاح )

 جمع بارم = 10 نمره

 

/ 0 نظر / 777 بازدید