املای اول دی ماه 90

 

 

                                                                                                                                                                   باسمه تعالی                                                

نام :  ......................................                                                                                                                                                                                                                                 تاریخ امتحان:       27/    9/ 90

نام خانوادگی: .............................                                                                                             ارزشیابی پیش نو بت                                                                                        مدت امتحان:    30       دقیقه

نام پدر: ........................                                                                                                                                                                                                                                         نام آموزشگاه: دهخدا  ( 2 )

شماره: ...............                                                                                سؤالات ارزشیابی درس املا پرسشی                         پایه اول راهنمایی           شماره صفحه:   

                                  نمره    املا تقریری   .................. +نمره پرسشی .................. جمع کل                                                           امضا                 

بارم

تصحیح

بارم

سوال

1-     املافرصتی  برای ارزشیابی مهارت های .............و.................... است.                                                                                الف) مطالعه ونوشتن           ب)دیدن وگوش دادن           ج)گوش دادن ونوشتن        د)یادگیری وخواندن

 

5/.

2- کدام یک ازواژه های داخل کمانک با واژه هایی که در کنار آن نوشته شده است مناسبت ندارد؟                                         الف: عاشق ( عشق ،شقایق ،   معشوق )                                     ب: طبیبان (مطب  ،طبیب  ، مطلب)

 

5/.

3- املای کدام گزینه با توّجه به معنی آن نادرست است ؟                                                                                                             الف )غفلت :بی خبری      ب)سیم وزر:طلا ونقره                        ج)پاثبان :نگهبان         د)مباحثه  :گفت وگو

 

5/.

4- درکدام گزینه به جای حرف (س)به اشتباه از حرف (ص)استفاده شده است ؟                                                                      الف )سبزه های معصوم  ب)ایرانیان معاصر      ج)  زمین گصترده           د)فرصت مناسب

 

5/.

5- درکدام گزینه به جای حرف "ق" به اشتباه ازحرف "غ" استفاده شده است ؟                                                                          الف )همّت وغیرت         ب)غرورومهربانی        ج)غرق فهمیدن          د)استاد عالی غدر     

 

5/.

واژه های زیرراکامل نمایید.   ذ................                                         .................ذ

 

5/.

7 - املای کدام گزینه غلط است ؟                                                                                                                                  الف)ذهور اسلام                                               ب)داد وستد            ج)مستقل             د)سجده کردن       

 

5/.

8- دو واژه بنویسید که حرف پایانی آن ها (ظ ) باشد.

...........................                        .................................

 

5/.

9- شکل درست واژه های داده شده را بنویسید :                                                                                                                     سحرا ( ث،ص )                                       پزیرش(ذ ،ض، ظ):

 

1

10- درکلمه ها وترکیب های داده شده تشدید را در جای مناسب بگذارید .                                                                                           خط فارسی   ، صمیمیت واخلاص   ،  ایام جوانی   ،   دقت کنیم

 

1

11- با توجه به معنی جملات، کلمات هم آوای داده شده را در جای خالی مناسب قراردهید .                                (خار – خوار – صفر – سفر )                                                                                                                                      الف) در بیابان .................های بزرگی دیده می شودکه غذای بعضی از حیوانات مانند شتر است .                              ب) خداوند دشمن را ................و ذلیل کند تا نتواند به میهن ما دست درازی کند .                                                     ج) در قدیم مردم با وسایل بسیار ساده مانند درشکه وگاری به ................. می رفتند .                                                د) در ماه ......................مردم در رحلت حضرت محمد (ص) سوگواری می کنند .

 

2

 

 

 

 

 

12- در عبارت های زیر چهارغلط املایی آمده است آن هارا مشخص کنید ودرست آن ها رابنویسید.

«آب ،این روح مزاب امید وزندگی ،تازه نفص ،جوان ،ذلال و نیرومند با گام های اسطوار می رفت .»

1-.................................   2-........................... 3-.......................... 4-.............................

 

 

2

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید