تست تیزهوشان سوم راهنمایی جلسه چهارم فروردین 93

4 - نقش دستوری کلمات مشخص شده ی عبارت زیر به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟

«درود بر محمد مصطفی که خاتم پیامبران است.»

الف- نهاد/ مسند   ب- نهاد/ نهاد    ج- متمّم/ مسند  د- متمّم/ نهاد

5-درکدام گزینه واژه ی (مشتق) بکاررفته است؟

الف-نام تورخصت رویش است و طراوت

ب- هم تمـام شهیدان تـــورا می شناسند

ج- هم تو گل های این باغ را مـی شناسی

د- کوچه های خراسان تو را می شناسند

6-دربیت«میلادگل وبهارجان آمد/ برخیز که عید می کشان آمد»منظورازقسمت مشخّص شده،کدام گزینه است؟

الف- درویشان و قلندران     ب- عارفان و عاشقان امام زمان(عج)

 ج- باده نوشان و میخواران         د- بیهــوده گــذرانــدن وقت

7-درمورد قالب شعری غزل کدام گزینه نادرست است؟

الف- معمولاً تعداد ابیات غزل،کمتر از قصیده است.       

ب- موضوع اصلی آن عشق و عرفان است.

ج- غزل بیشتر به مدح،ستایش وتوصیف می پردازد.      

د- شکل قافیه ی آن با قصیده یکسان است.

8-درکدام گزینه نشانه ای برای مقایسه بکارنرفته است؟

الف- خروشان   ب- مهربانتر      ج- نیکوکارترین       د- گویاتر

9-درعبارت«باخود می گفتم :ازدوازدهم مهرماه1359چه به یاد داری؟هیچ!»ازچه شیوه ای برای نوشتن استفاده شده است؟

الف- دیالوگ    ب- اول شخص     ج- مونولوگ         د- گفت وگو بادیگران

10-درکدام گزینه استعاره وکنایه بکاررفته است؟

الف- آتش جنگ،جسم شهررادرخودگرفت.        

   ب- سخن عشق،پیروجوان را نمی شناید.

ج- ازآسمان آتش باریدوکشتی ها به گِل نشستند.  

   د- حیات مردان خدا ققنوس وارسربرآورد.

11-مفهوم عبارت«شهردرپناه شهداست.»کدام است؟

الف- شهرزندگی دوباره ی خودرابازیافته است.  

ب- شهرهمچنان به رونق وگرمی خودادامه می دهد.

ج- خداوندبه برکت خون شهدا،ازشهرحفاظت کرد.  

د- درشهرافراد زیادی شهید شدند

12-کدام گزینه معنی واژه ی «سلاله» نیست؟

الف- نسل    ب- خلاصه هرچیری      ج- برگزیده        د- سرخ رنک

13-درکدام یک از گروه های چهارگانه ی زیر غلط املایی مشهود است؟

الف- وحله ی اوّل ب-قریحه ی نقد   ج-هدررفتن   د-انحطاط حکومت ها

14-با توجّه به بیت«به دانش گرای و به یزدان گرای/ که اوبادجان تورا رهنما»کدام گزینه نادرست است؟

الف- دربیت سه فعل بکاررفته است.                   

ب- بیت تأکیدی به روی آوردن به خداوند است.

ج- فردوسی در این بیت به علم آموزی سفارش می کند.  

د- در این بیت دو فعل بکاررفته است.

15-درکدام گزینه تشبیه وجودندارد؟

الف- علم بال است مرغ جانت را            

ب- دل بی علم چشم بی نورست

ج- نیست آب حیات جز دانش               

د- که والاتراست آنکه داناتراست

16-چنانچه شاعری ابیاتی را با قافیه ی متفاوت در هربیت،بسراید اودرقالب .... شعرسروده است.

الف- قصیده          ب- غزل               ج- مثنوی            د- قطعه

17-عبارت مقابل،معرّف کیست؟«اوازشاعران نیمه ی اوّل قرن چهارم است. ازاواشعار وابیاتی پراکنده دردست است.اوبه فارسی وعربی شعرگفته است. مثنوی آفزین نامه ازاوست.»

الف- اوحدی مراغه ای         ب- بوشکوربلخی       

  ج- شهید بلخی          د- نصراللّه منشی

18-کدام گزینه شکل مخفّف ندارد؟

الف- بیرون               ب- سیاه           ج- مصراع         د- ارزشمند

19-درکدام گزینه استعاره بکاررفته است؟

الف- دربــلاها و انـــواع آفت،بازاست.                     

 ب- هیچ کس دستگیرترازسالارخردنیست.

ج- ناکامی تو را،عین شادگامی خودشمردمی.                 

د- باقــی ضمان خــودرا به ادا رسانم.

20-درکدام گزینه از ویژگی های زبان گذشته وجودندارد؟

الف- من همیشه به غم تو شاد بودمی.            

ب- صیادان ، آنجا بسیار آمدندی.

ج- موش به آهستگی بندهابریدن گرفت.         

د- یک عقده را برای گرو جان خود نگاه می دارم.

 21-معنی عبارت«باقی ضمان خودرا به ادا رسانم.»کدام گزینه است؟

الف- بقیه ی عهدوپیمان خودراانجام می دهم.  

ب- هرچه زودترداروی شفابخش را بدست می آورم.

ج- من در این زمان کم ضمانت او خواهم شد.   

د- روزگاروعمرما خیلی تند می گذرد.

22-درمورد«فابل»کدام گزینه نادرست است؟

الف- دراین داستانها،حیوانات رفتار،گفتاروشخصیت هایی همچون انسان دارند.

ب- درادبیات همه ی ملّت ها داستانهایی وجودداردکه قهرمان آنها حیوانات  هستند.

ج- کلیله و دمنه،مرزبانامه وموش وگربه ی عبیدزاکانی از مشهورترین فابل های ادبیّات فارسی هستند.

د- فابل داستانی است که درآن برشی از زندگی شخصیّت ها ، نمایش داده می شود.

23-کدام گزینه با دیگری از نظر نوع آرایه ی ادبی متفاوت است؟

الف- دامن صحرا                      ب- خواب جهالت    

   ج- حقّه ی یاقوت انار              د- گُوی سعادت

24-درکدام گزینه آرایه ادبی تضاد بکارنرفته است؟

الف- همه گویند ویکی گفته نیاید ز هزار          

ب- سعدیا،راست روان گوی سعادت بردند

ج- راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار         

د- یاکه داند که برآردگل صد برگ ازخار

25-کدام واژه در ادب فارسی نماد از «خواب آلودگی»است؟

الف- بنفشه           ب- نرگس           ج- بهار         د- درخت

26-دربیت«دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تورا/نیست گوشی که همی نشنود آوای تورا»چند فعل دیده می شود؟

الف- دو              ب- سه                       ج- چهار           د- پنج

27-دربیت«بامدادی که تفاوت نکتد لیل و نهار/خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار»به کدام روز سال اشاره شده است؟

الف- اوّل مهر    ب- اوّل فروردین      ج- اوّل تیر      د- اوّل اردیبهشت

28-معنی واژگان«حقّه،الوان،اِنعام»به ترتیب درکدام گزینه درست آمده است؟

الف- حیله،رنگ ها،نعمت دادن                

 ب- فریب،آبدار،نعمت ها

ب- جعبه ی جواهرات،رنگارنگ،بخشش      

د- مروارید،گوناگون،چهارپایان

29-مترادف واژه های«میغ،قوس قزح،دیبا،سریر»در کدام گزینه درست گفته شده است؟

الف- باران،رعدوبرق،پارچه ی رنگین،تحت           

  ب- باران،رنگین کمان،حریر،سفره

ج- ابر، رنگین کمان، پارچه ی ابریشمی،تخت        

د- ابر، رعدوبرق،پرنیان،تاج

30-کدام گزینه می تواند هدف شعرتعلیمی باشد؟

الف- رسیدن به سعادت وزندگی بهتر                    

ب- رسیدن به ثروت و سرمایه ی زیاد

ج- برآورده شدن آرزوهای دنیوی               

د- توصیف حقایق زندگی انسانی

31-بیت«همی دانه وخوشه،خروارشد/زآغاز،هرخوشه خروارنیست»باکدام ضرب المثل تناسب معنایی دارد؟

الف- خودم کردم که لعنت برخودم باد.              

ب- قطره قطره جمع گردد وانگهی دریاشود.

ج- ریگ مفت گنجشک مفت                              

 د- نان گندم شکم فولادین می خواهد

 

/ 0 نظر / 174 بازدید