نمونه املای اول

2

درستی یا نادرسی هر عبارت را مشخص کنید

الف-درس املا،فرصتی است برای ارزش یابی مهارت «گوش دادن » و «نوشتن»     درست        نادرست

ب- پس ازپایان املا،متن یک بار دیگر خوانده نشود.        درست              نادرست

پ- واژه ی «بدیع »به معنی تازه و نو است                   درست                نادرست

ت- واژه ی«الفت »به معنی دشمنی است.                     درست                نادرست

1

1

شکل صحیح واژه ی جا افتاده را با توجه به کلمات داخل کمانک انتخاب کنید

الف – مهم ترین حوزه های علمیّه ی اسلامی رادر شهر ........تاسیس کرد ( قم – غم )

ب –آب های ........و سردو گوارای قهم و دانایی در من خواهد جوشید (زلال – ظلال )

2

1

با توجه به معنی هر واژه هر جالازم است تشدید (--ّ)بگذارید:

الف- تحمل : بردباری                                 ب- مرجعیت: رهبری

3

1

 

 

1

 

2

 

 

 

2

دو واژه ی  بنویسید که حرف پایانی آن «ظ»باشد

.

شکل درست واژه های داده شده را بنویسید :

سحرا ( ث،ص )                                       پزیرش(ذ ،ض، ظ):

 در گروه کلمات داده شده زیر چهار غلط املایی وجود دارد آن را پیدا کرده ،صحیحشان را بنویسید

تحجّب و شگفتی ، زهد وپارسایی،ادیب وفیلصوف، رافت وعطوفط ،مباحثه و مناظره ،ذوق واستحداد

1-                  2-                  3-                  4

 متن زیر را بخوانید و غلط های املایی آن را تصحیح کرده در جای مشخص شده بنویسید

پدرم می گوید : غلب ،مهمان خانه نیست که آدمها بیایند ،دو سه ساحت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند .

ایمان و پاکدامنی تان را حفض کنید 1-          2-            3-             4-

  

4

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید