داستانی جالب ازکتاب مثنوی معنوی (مولوی)

 
      کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجرنکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگتدریجی او باعث عذابش نشود.
      مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند اما الاغ هر بار خاکهای روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد سعی میکرد روی خاک ها بایستد روستایی ها همینطور زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغهم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستائیان ازچاه بیرون آمد ...
      پس مشکلات، مانند تلی از خاک بر سر ما می ریزند و ما همواره دو انتخابداریم: اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کنند و دوم اینکه از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود !!
/ 0 نظر / 99 بازدید