هم نویسه

کلمات هم نویسه : از اسمش پیداست . واژه هایی که نوشتن یکسان دارند اما از نظر معنی و تلفظ متفاوتند.

کلماتی مانند : 

 مِهر : محبت ؛ ماه مهر  /  مُهر : وسیله چاپ دستی

گِل : خاک   / گُل :

 کُشتی  کِشتی

مسلم  / مسلّم 

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی              که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

گوهر مخزن اسرار همان است که بود                      حقه ی مِهر بدان مُهر و نشان است که بود

- دّه – دِه         پّر – پُر       - کِشتی – کُشتی       سُم – سُم

 

 گُل – گِل        کّره -  کُره     شُش -  شِش     

/ 0 نظر / 73 بازدید