هم آوا

هم آوا (متشابه ) : به کلماتی می گویند که در تلفظ یکسان اند امّا در نوشتار و معنی متفاوتند . کلمات هم آوا به لحاظ ادبی نیز مورد توجّه اند به نحوی که در آرایه های بدیعی یکی از انواع جناس محسوب شده و به آن  «جناس لفظ» می گویند این نوع کلمات در املاء دارای اهمیّت بسیارند و از موضوعات قابل توجّه محسوب می شوند . دانستن معنای کلمات هم آوا می تواند به ما در درست نویسی کمک بسیاری کند .

نظر به اهمیّت کلمات هم آوا در ادامه فهرستی از برخی از این واژگان را می آوریم :

زمین : کره ی خاکی                                           ضمین : عهده دار

غالب : چیره ، برتر                                              قالب  : شکل

پرتغال  : نام کشور                                             پرتغال : نام میوه

اَلَم :  درد                                                           عَلَم : پرچم

صواب : درست                                                ثواب : پاداش ،  اجر

بحر : دریا                                                         بهر : برای

غذیر گودال   -   آبگیر                                   قدیر : توانا  ،  قادر

حول :  اطراف                                                هول : ترس

غریب :  دور از وطن                                      قریب : نزدیک

قاضی  :  داور                                                غازی  :  جنگجو

آری :  بله                                                     عادی :   بری  -  پاک

ارز :  پول  و بهاء                                          عرض :  پهنا

اساس :  پایه و بنیاد                                       اثاث :  وسایل و لوازم

اسم :   نام                                                    اثم :   گناه

امل :  آرزو                                                 عمل : کارو تلاش

امارت :  فرمانروایی و حکومت                    عمارت : بنا

باقی :   باقیمانده و ته مانده                           باغی : سرکش و نافرمان

تعلّم : آموختن                                             تألم :  سختی ودرد کشیدن

تهدید : ترساندن                                          تحدید :  حدو اندازه  -  معلوم کردن 

حیات : زندگی                                            حیاط :   صحن ،  محوطه

حرم : اندرون خانه ،  اهل خانه                     هرم :   پیری

خویش : فامیل  ،  خود                                 خیش :  گاو آهن

خار : تیغ                                                      خوار : ذلیل و بی مقدار

قضا : اتفاق                                                   غذا : خوردنی

قدر : اندازه و ارزش                                     غدر :  مکرو بی وفایی

معمور : آباد شده                                         مأمور : فرمانبرو نگهبان

نثر : متن  - غیر شعر                                    نصر  :  یاری کردن

خاست : بلند شد                                        خواست : طلب کرد

حراست : نگهبانی                                      حراثت : برزه گری  -  کشاورزی

زهر :  سم                                                    ظهر :    پشت

سفر : یکجانماندن  -  مسافرت                   صفر : ماه دوم قمری

سد : بستن                                                  صد : عدد صد        

/ 6 نظر / 3711 بازدید
احمد

عالی است

علی

خودتون را معرفی کنید

دالوند

سلام اینگونه گلمات را بهتر است که جناس تام بنامیم

احمد

سلام آیا همه این کلمات از کتاب فارسی هفتم هستش

مبینا

عالی

مبینا

راضی ام[بغل][تایید]