بازی های کودکی

بازی های کودکی
تازه فهمییدم که بازی های کودکی حکمت داشت...!
زووووو..تمرین روزهای نفس گیر زندگی..

الاکلنگ،تمرین دیدن بالا وپایین دنیا...
سرسره،تمرین سخت بالا رفتن وراحت پایین آمدن...
وگل یا پوک،دقت در انتخاب.

/ 1 نظر / 61 بازدید
hesam.abz

و لی لی سختیه مسیر زندگی