ادبیات دوره اول متوسطه(ارسطو-اهواز)
مطالب کمکی درآموزش کتاب های فارسی هفتم وهشتم ونهم 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

                                                                                                       به نام خالق هستی

 نام ونام خانوادگی  .............................کلاس دوم..................     ارزشیابی قرائت فارسی دوم تا آخردرس ششم                تاریخ     /     /1390  

âهر سؤال 5/0 نمره دارد.             

1-      " صبح صادق قدرت کاذب شکست  / رشته های دام اهریمن گسست " این بیت از کیست.  

                  الف)حمید سبزواری     ب)اقبال لاهوری     پ)نظامی              ت)فدایی مازندرانی

2-      مهم ترین جزء گزاره .................... است. >          الف)مفعول       ب)متمم          پ)مسند            ت)فعل

3-      هر جمله از دو بخش ............... و ............... ساخته می شود.  >     الف)نهاد و گزاره   ب)فعل و فاعل     پ)فعل و مفعول      ت)نهاد و فعل

4-      " ذات او دروازه ی شهر علوم / زیر فرمانش حجاز و چین و روم" در بیت چه آرایه ای هست.

            الف)تشخیص            ب)تلمیح             پ)تشبیه        ت)گزینه ی ب و پ صحیح است

5-      کدام گزینه با بقیه متفاوت است.

الف)رموز- رمز             ب)اسما- اسم          پ)حکومت- حکمت      ت)اصول- اصل

6-      مفرد واژه ی علما کدام است.                    الف)علم           ب)عمل             پ)عالم             ت)علیم

7- کدام رکن تشبیه شباهت بین ارکان را بیان می کند.            الف)اول       ب)دوم           پ)سوم             ت)چهارم

   8-      معمولا در مکالمات تلفنی یا نمایشنامه ها به جای نام اشخاص از چه علامتی استفاده می شود.

       الف)خط فاصله                      ب)سه نقطه               پ)قلاب            ت)فلش

      9- از متن زیر کدام گزینه استنباط می شود.

 تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید، دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ظفرمند به سر برید.

الف)تحمل سختی ها       ب)همدلی و وحدت          پ)همدردی و شجاعت      ت)زیرکی و تدبیر

   10- " ز دریای خرد گوهر توان جست / که دریایی بدان پهناوری نیست " منظور از گوهر چیست.

الف)اصل و نژاد              ب)برتری              پ)علم و دانش           ت)پول و ثروت

     11- در بیت زیر منظور از " گهر و فرهنگ" به ترتیب  چیست.

گهر بی هنر زار و خوار است و سست               به فرهنگ باشد روان تندرست

الف)مروارید دانش و ادب                                  ب)اصل و نژاد علم و دانش

پ)مروارید دانش نامه                                       ت)اصل و تبار - ظرفیت

 12-        کدام یک از شعرا به داستان پردازی مشهور است.  >              الف)فردوسی        ب)نظامی          پ)سعدی           ت)جام

                13- در کدام گزینه آرایه ی تلمیح به کار نرفته است.            الف)عشق با دشوار ورزیدن خوش است         چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

                                                                                                ب)مسلم اول شه مردان علی است              عشق را سرمایه ی ایمان علی است

                                                                      پ)دارای دو گیتی ملک العرش خدایی        کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

                                                                                                 ت)مرد را معرفت و علم و ادب می باید      روح را لذت تفریح و طرب می باید

14- در عبارت زیر به ترتیب چند فعل ماضی و چند فعل مضارع وجود دارد؟

 مادر در حالی که می خندید گفت: مادر بزرگ راست می گوید. در راه پیمایی که با اربعین حسینی مصادف   بود در آغوش عمو ابراهیم به راه پیمایی رفته بودی.

الف)3 ماضی 1 مضارع                                               ب)3 مضارع 2 ماضی

  پ)4 ماضی 1 مضارع                                                        ت)4 مضارع 1 ماضی

15-   در کدام گزینه همه ی ترکیب ها دارای پیشوند هستند.

الف)ناتوانی، خموشی، تیر دان                                  ب)خردمند، مهتر، پهناور

پ)تن پروری،داوری، با خرد                                   ت)بی هنر، نادانی، بی فایده

16-  به بهترین بیت در شعر ............ و در غزل ................ می گویند.

الف)شاه بیتبیت الغزل                                  ب)بیت الغزلشاه بیت    

پ)شاه بیتشاه بیت                                     ت)بیت الغزلبیت الغزل

 17-  " ز دریای خرد گوهر توان جست " مفعول در این مصراع کدام است.  B     الف) دریا       ب)خرد        پ)دریای خرد         ت)گوهر     

18- عبارت زیر به کدام گزینه ازنظر معنایی  نزدیک است.

  هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کسی که چون دیگری در سخن باشد هم چنان تمام ناگفته سخن آغاز کند.

الف)آن تهی مغز را چه علم و خبر                 که بر او هیزم است یا دفتر

ب)تا مرد سخن نگفته باشد                           عیب و هنرش نهفته باشد

پ)ز دانشور سخن باور توان کرد                   که نادان هر چه گوید باوری نیست

ت)سخن را سر است ای خردمند و بن             میاور سخن در میان سخن

19- نهاد جمله ی (قلمرو ایران چندان وسیع و گسترده دامن است که به یک سر تابستان است و دگر سو زمستان است.)در کدام گزینه آمده است.

الف)تابستان                    ب)زمستان                     پ)قلمرو ایران          ت)گسترده دامن

20- کدام یک از جفت واژه ها مترادف نیستند.      الف)جنگ و ستیز             ب)نجیب و با ادب      پ)چکیده و عصاره       ت)سخته و سنجیده

 

                                                                                                                     

 

[ ٢٩ آبان ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بانظرات خودمارادربهترشدن وبلاگ یاری نمایید. باارسال نمونه سؤال ومطالب ارزنده وکمکی در تدریس ازطریق نظردادن وایمیل ما را یاری نمایید. masoodarastoozadeh@gmail.com
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

اختصاصی --------------- آب وهوا