ادبیات دوره اول متوسطه(ارسطو-اهواز)
مطالب کمکی درآموزش کتاب های فارسی هفتم وهشتم ونهم 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

 

شماره :

 


                                                                                                                                                                 باسمه تعالی                                                

        نام :.............................                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                              اداره آموزش وپرورش ناحیه سه اهواز                                                       نام درس :        املا              نام خانوادگی:  ........................                                                   مدرسه راهنمایی دهخدا  2                                                      طراح : ارسطو                                                        

کلاس :          دوم/                                                                                            زمان  :        30     دقیقه                                      تاریخ امتحان:        /        / 91

                                                                                                                                                                                         

سؤالات                                  نمره   تقریری  .................. +نمره پرسشی .................. جمع کل =                                                 امضا               

بارم

تصحیح

بارم

سوال

1- درصورت نیازتشدیدرادرمحل مناسب بگذارید.

     عصاره منت  موقر  مشقت   نفرت -  مشبک

 

1

2- املای کدام واژه ها باتوجه به معنی آن صحیح است.

طاب = تحمل    *    بهت = شگفتی    *        خس = خاشاک   *   ترصیم = رسم

 

1

3- باتوجه به معنی املای کدام گزینه ها نادرست است.

  تدبیر = اندیشیدن *  محظر  =  پیشگاه  *  تعمّل =  اندیشه کردن *  طرب = شادابی 

 

1

4- صدای  (ض ) چند شکل دارد ،برای هریک کلمه ای بنویسید.

  ........................... * ................................   *  ..................................  *   .......................... 

 

1

5- باتوجه به معنی حرف مناسب رادرجای خالی به کارببرید.

    ....لمت (تاریکی) *  رج .... ان ( برتری)  *  ا.....تزاز ( جنبیدن )   *  م.....و (   نابود  )

 

1

6- کلمه ی مناسب را باتوجه به معنا درجای مناسب بنویسید.

در .....................تمام خانه  های قدیمی حوض آب است . (  صحن ،سهن ، سحن )    

................تلخ است امّا .............شیرین است . (   برش  ، اسلام ، صبر )

افسوس که ............ نمی داند و................نمی تواند. (پیر ، حکیم ، جوان  )

 

5/1

7- گزینه ی مناسب راانتخاب کرده و زیرآن علامت بگذارید.

 - به معنی رازها است. ( اصرار  ، اسرار ، اثرات )

- به معنی کشش وگیرایی است. ( جزبه ، جزاب ، جذبه)

- به معنی قانع وخشنوداست. ( خرسند ، خورسند ، خرصند )

 

5/1

8- در متن زیر غلط های املایی را مشخص وشکل درست آن ها را پایین متن بنویسید. 

همیشه باید به خاطر داشته باشیم که وقت عذیز وگران بهاست واز طلف کردن آن جز حسرط وندامت صمری نخواهیم برد .

 1-  .............................  2-  ..........................   3- ...............................   4- .........................                                                                                            

 

 

2

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بانظرات خودمارادربهترشدن وبلاگ یاری نمایید. باارسال نمونه سؤال ومطالب ارزنده وکمکی در تدریس ازطریق نظردادن وایمیل ما را یاری نمایید. masoodarastoozadeh@gmail.com
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

اختصاصی --------------- آب وهوا