ادبیات دوره اول متوسطه(ارسطو-اهواز)
مطالب کمکی درآموزش کتاب های فارسی هفتم وهشتم ونهم 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

                                                                                                       به نام خالق هستی

 نام ونام خانوادگی  .............................کلاس سوم..................     ارزشیابی قرائت فارسی سوم    تا آخردرس هفتم              تاریخ     /     /1390  

 â  سؤال (1-12 هر کدام 5/0 نمره دارند.  

â سؤال های 13-16 هر کدام 1 نمره دارند.         

1- معنی لغت های«زاهد،عقده،فراست»به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

1) پارسا - گره - زیرکی                                           2) پارسا- گره – فرصت
3) پرهیزگار - شوق - مجلس                                              4) سروری - شوق - گروه مردم

2- کدام گزینه «اسم جمع» نیست؟
1) اسرار              2) قبایل                  3) مکتب                        4) طوایف  

3- کدام فعل ماضی استمراری(قدیم )نیست ؟
1) بنهادی                2) بنهاد                          3) می نهاد                    4) رفتمی

4- در بیت زیر «نهاد» کدام است؟                     «نرم نرمک در آسمان پیچید / بوی سرسبزی علفزاران»
1) نرم نرمک                 2) در آسمان                 3) سرسبزی علفزاران                4) بو سرسبزی علفزاران

5- معنی کدام گزینه نادرست است؟       1) آفت : بلا                            3) اقلیم :سرزمین
                                                3 )گِرو :‌ریسمان                   4 ) اانحطاط  : ویرانی

6- منظومه های بلند مناسب است.
1) غزل                 2) قصیده                       3) قطعه                   4) مثنوی

7- در کدام گزینه آرایه ی تشخیص وجود ندارد؟

1)چشمه های خروشان تورا می شناسند

2)ریگ های بیابان تورا می شناسند

3)صحنه ی کربلا تداعی شد

4)رودخانه ماندو نظاره کرد

8- کدام گزینه درباره اوحدی مراغه ای درست است؟
1) دیوان اشعار او شامل غزلیات و مثنوی ساقی نامه و چند قصیده است
2) دیوان وی شامل قصاید،غزلیات ورباعیات است
3) بزرگ ترین غزل سرای ایران است و در داوایل قرن هشتم در شیراز متولد شد
4) چون قرآن را از برداشت، «لسان الغیب» تخلص گرفت

9- کتاب «تنفس صبح» اثر کیست؟
1) سعدی        2) قطب الدین شیرازی           3) محمد آملی             4) قیصر امین پور

10- معنی کدام گزینه نادرست است؟

1)رهایی:نجات                2)هشدار :هوش                3)باژگونه :وارونه                   3)  سامان :بهبودی      

11- در جمله ی ((جبهه سرشار از ایمان بود و عشق بود)) کدام کلمه را می توان از جمله حذف کرد.

الف- سرشار                    ب- عشق                          ج- یکی از دو فعل بود                     د- ایمان  

 

12- کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) شنوا                       2) گویا                           3) بویا                              4) یارا

 

13- معادل واژه های زیر را بنویسید؟

    مظلوم(                    )        رسول (                       )     خصلت(                        )        آبشخور(                     )

14- هرکدام از آثار زیر در چه زمینه ای است؟

بوستا ن سعدی(                           )                                           مثنوی معنوی (                              )          

15- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

علم دین ،بام گلشن جان است                  نردبان ،عقل و حسّ انسان است    

...........................................................................................................................................................

16- برای واژه های زیر صفت مناسب بنویسید؟


پرسش:                             گلزار                              : رویش:                            کوچه:
  

[ ٢٩ آبان ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

                                                                                                       به نام خالق هستی

 نام ونام خانوادگی  .............................کلاس دوم..................     ارزشیابی قرائت فارسی دوم تا آخردرس ششم                تاریخ     /     /1390  

âهر سؤال 5/0 نمره دارد.             

1-      " صبح صادق قدرت کاذب شکست  / رشته های دام اهریمن گسست " این بیت از کیست.  

                  الف)حمید سبزواری     ب)اقبال لاهوری     پ)نظامی              ت)فدایی مازندرانی

2-      مهم ترین جزء گزاره .................... است. >          الف)مفعول       ب)متمم          پ)مسند            ت)فعل

3-      هر جمله از دو بخش ............... و ............... ساخته می شود.  >     الف)نهاد و گزاره   ب)فعل و فاعل     پ)فعل و مفعول      ت)نهاد و فعل

4-      " ذات او دروازه ی شهر علوم / زیر فرمانش حجاز و چین و روم" در بیت چه آرایه ای هست.

            الف)تشخیص            ب)تلمیح             پ)تشبیه        ت)گزینه ی ب و پ صحیح است

5-      کدام گزینه با بقیه متفاوت است.

الف)رموز- رمز             ب)اسما- اسم          پ)حکومت- حکمت      ت)اصول- اصل

6-      مفرد واژه ی علما کدام است.                    الف)علم           ب)عمل             پ)عالم             ت)علیم

7- کدام رکن تشبیه شباهت بین ارکان را بیان می کند.            الف)اول       ب)دوم           پ)سوم             ت)چهارم

   8-      معمولا در مکالمات تلفنی یا نمایشنامه ها به جای نام اشخاص از چه علامتی استفاده می شود.

       الف)خط فاصله                      ب)سه نقطه               پ)قلاب            ت)فلش

      9- از متن زیر کدام گزینه استنباط می شود.

 تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید، دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ظفرمند به سر برید.

الف)تحمل سختی ها       ب)همدلی و وحدت          پ)همدردی و شجاعت      ت)زیرکی و تدبیر

   10- " ز دریای خرد گوهر توان جست / که دریایی بدان پهناوری نیست " منظور از گوهر چیست.

الف)اصل و نژاد              ب)برتری              پ)علم و دانش           ت)پول و ثروت

     11- در بیت زیر منظور از " گهر و فرهنگ" به ترتیب  چیست.

گهر بی هنر زار و خوار است و سست               به فرهنگ باشد روان تندرست

الف)مروارید دانش و ادب                                  ب)اصل و نژاد علم و دانش

پ)مروارید دانش نامه                                       ت)اصل و تبار - ظرفیت

 12-        کدام یک از شعرا به داستان پردازی مشهور است.  >              الف)فردوسی        ب)نظامی          پ)سعدی           ت)جام

                13- در کدام گزینه آرایه ی تلمیح به کار نرفته است.            الف)عشق با دشوار ورزیدن خوش است         چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است

                                                                                                ب)مسلم اول شه مردان علی است              عشق را سرمایه ی ایمان علی است

                                                                      پ)دارای دو گیتی ملک العرش خدایی        کاو را نه نیاز است و نه انباز و نه همتا

                                                                                                 ت)مرد را معرفت و علم و ادب می باید      روح را لذت تفریح و طرب می باید

14- در عبارت زیر به ترتیب چند فعل ماضی و چند فعل مضارع وجود دارد؟

 مادر در حالی که می خندید گفت: مادر بزرگ راست می گوید. در راه پیمایی که با اربعین حسینی مصادف   بود در آغوش عمو ابراهیم به راه پیمایی رفته بودی.

الف)3 ماضی 1 مضارع                                               ب)3 مضارع 2 ماضی

  پ)4 ماضی 1 مضارع                                                        ت)4 مضارع 1 ماضی

15-   در کدام گزینه همه ی ترکیب ها دارای پیشوند هستند.

الف)ناتوانی، خموشی، تیر دان                                  ب)خردمند، مهتر، پهناور

پ)تن پروری،داوری، با خرد                                   ت)بی هنر، نادانی، بی فایده

16-  به بهترین بیت در شعر ............ و در غزل ................ می گویند.

الف)شاه بیتبیت الغزل                                  ب)بیت الغزلشاه بیت    

پ)شاه بیتشاه بیت                                     ت)بیت الغزلبیت الغزل

 17-  " ز دریای خرد گوهر توان جست " مفعول در این مصراع کدام است.  B     الف) دریا       ب)خرد        پ)دریای خرد         ت)گوهر     

18- عبارت زیر به کدام گزینه ازنظر معنایی  نزدیک است.

  هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کسی که چون دیگری در سخن باشد هم چنان تمام ناگفته سخن آغاز کند.

الف)آن تهی مغز را چه علم و خبر                 که بر او هیزم است یا دفتر

ب)تا مرد سخن نگفته باشد                           عیب و هنرش نهفته باشد

پ)ز دانشور سخن باور توان کرد                   که نادان هر چه گوید باوری نیست

ت)سخن را سر است ای خردمند و بن             میاور سخن در میان سخن

19- نهاد جمله ی (قلمرو ایران چندان وسیع و گسترده دامن است که به یک سر تابستان است و دگر سو زمستان است.)در کدام گزینه آمده است.

الف)تابستان                    ب)زمستان                     پ)قلمرو ایران          ت)گسترده دامن

20- کدام یک از جفت واژه ها مترادف نیستند.      الف)جنگ و ستیز             ب)نجیب و با ادب      پ)چکیده و عصاره       ت)سخته و سنجیده

 

                                                                                                                     

 

[ ٢٩ آبان ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

 انشای سوم نوبت اول  


1- جای خالی راباکلمات مناسب پرکنید.  
الف) اگریک اثر ادبی را برر سی کنیم   , نقدوتحلیل کنیم به این عمل-----------  می گویند.
ب) به پیوستگی ویک پارچگی درمتن-----------------     گویند.      
2-صحیح یا غلط بودن جمله را مشخص کنید.    
الف )گفت وگوی با خویش رادیا لو گ می گویند .        ص                غ
  ب) هدف از شعر تعلیمی رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است .    ص               غ
3-با هر یک از کلمات داده شده شبکه ی معنایی بسازید :  
بیابان (                                       )    نوجوان (                          ) دانشمند (                                  )
4- بیت داده شده را در یک بند تو صیف کنید.
دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد     ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد
5-کلمات داده شده را در یک بند به کار ببرید :   
حشرات  - مختصر – غافل – رنگین کمان
6-  یک مورد از موضوع های داده شده را انتخاب کنید و انشا بنو یسید : (10)
الف-یک داستان مانند داستان دور اندیشی بنویسید .
ب- زندگی عاشورا آزادگی
...................................................................................................................
  

[ ۱٦ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٩:٢٩ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بانظرات خودمارادربهترشدن وبلاگ یاری نمایید. باارسال نمونه سؤال ومطالب ارزنده وکمکی در تدریس ازطریق نظردادن وایمیل ما را یاری نمایید. masoodarastoozadeh@gmail.com
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

اختصاصی --------------- آب وهوا