ادبیات دوره اول متوسطه(ارسطو-اهواز)
مطالب کمکی درآموزش کتاب های فارسی هفتم وهشتم ونهم 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه
[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٦:٥۳ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

 

                                                                                                                                                                 باسمه تعالی                                                

        نام ونام خانوادگی: .............................                                                                                                                                                                                                         تاریخ امتحان:       21/     1 / 90

       نام پدر: ........................                                                                                                                                                                                                                                   مدت امتحان:    30       دقیقه                                                                                                                                                                                                                                           

       شماره ردیف :                                                                  سؤالات ارزشیابی درس املای فارسی پایه  سوم                                    نام آموزشگاه :    شاهد جهادگران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

سؤالات                                  نمره پرسشی .................. امضا               

بارم

تصحیح

بارم

سوال

1- برای هریک از کلمات زیر در صورت نیاز درمحل مناسب تشدید بگذارید.

       طنین خرمشهر تخصص - مقهور- نیت خاصه-  بدل

 

1

2- با تمام حروف ( ظ ، ا ، ا ، ر، ه ، ی ، ق ، ح ، ط ، )درهم ریخته ی داده شده دو واژه بنوسید.

 

 

1

3- حرف مناسب را با توجه به معنی در جای خالی بنویسید.

  خو ..... (فکرکردن )    ن......فته (پنهان )    .......ومعه (عبادتگاه )  جز... ی (ناله )

 

 

1

4- با توجه به معنی شکل درست کلمات داده شده را بنویسید.

   حراص = (ترس )        مرحون = (مدیون )      مهظر = (محل حضور)      هرس =(طمع )

 

1

5- درصورت غلط بودن شکل درست کلمات زیررا بنویسید.

تهمط (......................)   تریقط(.......................)       مساهبت (......................)     برهنه (...................)

 

 

1

6- برای هریک از حروف زیر یک کلمه به دلخواه بنویسید.

 (  ذ  )  ،  درآخرباشد.                             ( ط )  ،  درآخر باشد .     

 ( ظ )  ،   دروسط باشد .                    ( ه)  ،  دروسط باشد.   

 

1

7- شکل صحیح واژه ها رادر محل نقطه چین بنویسید.

نوجوانی مرحله ای پر ...................نیازمندبه ارتباط با دیگران است.(طب وتاب،تب وتاب،تب وطاب )

سه ماه ازاو این  ......................نهان داشتند. (هدیث ، حدیص ، حدیث )

 

1

8- درمتن داده شده چند غلط املایی وجوددارد.

چه انسان هایی که درسرمای طوان فرسای زمستان وگرمای تاقت سوزتابستان سبوری ورزیده اند تامرض های این سرزمین از گزنددشمنان مسون بماند.

 3                              4                              5                                           6

 

1

9- غلط های موجود درمتن زیررا در محل مناسب بنویسید.

آینده را با سه چیز می توان ساخت : تهصیل ،تحضیب و ورزش .

تنهایی از دشوارترین مثاعب است.همه ی آیات ثنع خدای تعالی است .

........................      .........................      .............................       ..........................      ........................                   

 

1

10-  برای هرمورد داده شده دوکلمه  بنویسید .

خوا =                                                 گزار،درآخرباشد .=

 

1

[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٩:٠٧ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

 

                                                                                                                                                                 باسمه تعالی                                                

        نام ونام خانوادگی: .............................                                                                                                                                                                                                         تاریخ امتحان:     21  /   1   / 90

       نام پدر: ........................                                                                                                                                                                                                                                   مدت امتحان:    30       دقیقه                                                                                                                                                                                                                                           

       شماره ردیف :                                                                  سؤالات ارزشیابی درس آیین نگارش پایه سوم                             نام آموزشگاه :  شاهد جهادگران

                                                                                                                                                  طراح : ارسطو

سؤالات                                  نمره   نگارش   .................. امضا               

بارم

تصحیح

بارم

سوال

1- به سؤالهای چند گزینه ای زیرپاسخ دهید.

 الف ازقالب مثنوی برای سرودن داستان های کوتاه استفاده می شود.                     ص          غ

ب- در انشای زیبا میان بخش های آن هماهنگی وانسجام دیده می شود.                  ص           غ   

ج- هرگاه بخواهیم منظورخودرازیباترودلنشین تربیان کنیم ازادبیّات بهره می بریم.ص       غ        

د-در..................به این دلیل که شعریا نوشته بسیار مشهور است به نویسنده وشاعر اشاره نمی شود.

ه-درادبیّات همه ی ملت ها داستان هایی وجود دارد که قهرمان آن ها ................. هستند.

و- انشای خوب آن است که ................  و.................وزیبا باشد.

 

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

5/0

2-اغلب نیایش هاومناجات ها ومرثیه ها ازاین نوع هستند.

          دیالوگ                  مونولوگ                          زبانی                            گفتاری

 

5/0

3- کدام ها  جزقالب های شعری محسوب نمی شوند.                                                                                            

    ترجیع بند                     رباعی                  بیت           مصرع              مثنوی            غزل

 

1

4- مفهوم بیت داده شده رابه نثر زیبا ودل نشین بنویسید.

     اقوام روزگاربه اخلاق ،زنده اند                               قومی که گشت فاقد اخلاق ،مردنی است

   .......................................................................................................................................................................

 

 

1

5- انواع نثر امروزی را نام ببرید.(4مورد)

....................................................................................................................................................................................

 

1

6- باکلمات (   ثمر ، علم ، ارزش ) متنی دریک بند بنویسید.(دو سطر )

.....................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................

 

1

7- بابهره گیری از چه نکاتی می توان اثر بخشی وزیبایی متن انشارازیادنمود. (دومورد)                         

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

 

1

8- با هریک ازواژه های (دریا ، آسمان ) شبکه معنایی بسازید.

  ......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

5/1

[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٩:٠٤ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

نام ونام خانوادگی ..........                                                 باسمه تعالی                           نمونه ارزشیابی نگارش وانشا     زمان.......

کلاس دوم ---                                                                        مدرسه راهنمایی ...........                                              پایه دوم             10نمره ای

1- کلمات قصاره ،فشرده وخلاصه ی افکار اندیشه های بلند هستند. (25/. )         ص   غ

2- یکی از راه های زیبا تر کردن نوشته و تأثیر بخشی آن ، به کارگیری آرایه ی...................است. (25/. ) 

3- رعایت ...............................در دو طرف انشا به زیبایی متن شما کمک می کند. (25/. )    

4- از تلمیح برای .....................و............................انشا می توان بهره گرفت. ( 5/. )

5- به عبارت های کوتاه وآهنگین که خواسته ها وآرمان های یک ملت است ...............می گویند. ( 25/. )

          الف )قیام             ب ) شعار              ج ) نهضت             د ) مصراع

6- با مفرد کلمه های داده شده جمله بسازید. ( 5/1 )

لطایف =

مقاصد =

7- در تلمیح از چه نکاتی به صورت غیرمستقیم استفاده می شود؟ ( 1 ) ذکر 4مورد

 

8- با ترکیب های زیر جمله بسازید. ( 1 )

دانه ی تسبیح =

حکومت ظالم =

9- برای موضوعات زیر کلمات قصاریا امثال وحکم پیداکرده وبنویسید.( 1 )

نیکوکاری =

دوست =

 

10- آرایه ی تشخیص راتوضیح داده ونمونه ای بنویسید. ( 1 )

 

11- مترادف کلمه های رانوشته وآن ها را در یک بند به کار ببرید. ( 2 )

استقلال ، ایمان ، ایثار ، حماسه

.................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

 

12- انشای تصویری ( 1 )

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

13- یکی از سه موضوع را انتخاب کرده وبنویسید.  ( 10 )

الف )چه راه هایی را برای دست یابی به دانش و پرورش اندیشه پیشنهاد می کنید.

ب ) جایگاه کتاب در دنیای امروز با در نظر گرفتن پدیده ی رایانه ووسایل ارتباط جمعی بنویسید.

ج ) یک سفر خیالی به اقیانوس ها ،دور دنیا وکرات آسمانی ویا.......(به دلخواه )بنویسید.  

[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٩:٠۱ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]
[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ۸:٥٩ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]
[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ۸:٥٦ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]
[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ۸:٤۸ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

 

                                                                                                                                                                 باسمه تعالی                                                

        نام ونام خانوادگی: .............................                                                                                                                                                                                                         تاریخ امتحان:       /      / 90

       نام پدر: ........................                                                                                                                                                                                                                                   مدت امتحان:    30       دقیقه                                                                                                                                                                                                                                           

       شماره ردیف :                                                                  سؤالات ارزشیابی درس املای فارسی پایه اول                                                                نام آموزشگاه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

سؤالات                                  نمره پرسشی .................. امضا               

بارم

تصحیح

بارم

سوال

1- برای هریک از کلمات زیر در صورت نیاز درمحل مناسب تشدید بگذارید.

احساسات  ،  غصه  ،  ترقی ،  یقین ،   همت  ،  البته

 

1

2-   برای حروف داده شده دوکلمه  بنویسید .

خوا  =                                                       گزار،درآخرباشد .=

 

1

3- حرف مناسب را باتوجه به معنی در جای خالی بنویسید.

تر....یح (برتری)             خ .... اری (ذلیل)             خ ....لت ( راه وروش)             مک ....  (توقف)

 

1

4- با توجه به معنی شکل درست کلمات داده شده درکمانک  بنویسید.

رازی= قانع(..........)  عتش =تشنگی(...........)  طلف = ازبین بردن(----- )    حدیس=سخن(.............)

 

 

1

5- شکل درست کلمات زیررا بنویسید.

هیعت =                      فرسط =                            تشخیس=                             هیرت=

 

1

6-برای هریک از حروف زیر یک کلمه به دلخواه بنویسید.

 (  ذ  )  درآخرباشد.   .....................        ( ط ) درآخر باشد .    ........................

 ( ظ )  دروسط باشد .   .....................       ( ه)   دروسط باشد.   ............................

 

 

1

7- شکل صحیح واژه ها رادر محل نقطه چین بنویسید.

حتماً  ................  خودش است.   (  تقسیر ،طقصیر ،تقصیر )

زیرا قسمت ............... عمر به غفلت سپری می شود.      ععظم  ،اعظم ، اعضم )

 

1

8-درمتن داده شده چند غلط املایی وجوددارد.

زیرا مدّت حیاط ساحبان قبور برروی سنگ ها هک شده بود.

 1                              2                              3                                           4

 

1

9-غلط های موجود درمتن زیررا مشخص ودرست آن را بنویسید.

حس داوری وتشخیث اوروبه توصعه دارد.مقسود این نیست که دائماًدرکوشش واظتراب باشید وراحت وآرام را بر خود حرام کنید.

                

 

1

10-با تمام حروف  س، ن ، ص ، ع ، ی ، ا  ، د ، ب ، ت ،    درهم ریخته ی داده شده دو واژه بنوسید.

           ............................           ...............................

 

1

[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٧:٢۳ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

2

درستی یا نادرسی هر عبارت را مشخص کنید

الف- درس املا،فرصتی است برای ارزش یابی مهارت «گوش دادن » و «نوشتن»     درست        نادرست

ب- پس ازپایان املا،متن یک بار دیگر خوانده نشود.        درست              نادرست

پ- واژه ی «بدیع »به معنی تازه و نو است                   درست                نادرست

ت- واژه ی«الفت »به معنی دشمنی است.                     درست                نادرست

1

1

شکل صحیح واژه ی جا افتاده را با توجه به کلمات داخل کمانک انتخاب کنید

الف – مهم ترین حوزه های علمیّه ی اسلامی رادر شهر ........تاسیس کرد ( قم – غم )

ب –آب های ........و سردو گوارای قهم و دانایی در من خواهد جوشید (زلال – ظلال )

2

1

با توجه به معنی هر واژه هر جالازم است تشدید (--ّ)بگذارید:

الف- تحمل : بردباری                                 ب- مرجعیت: رهبری

3

1

 

 

1

 

2

 

 

 

2

دو واژه ی  بنویسید که حرف پایانی آن «ظ»باشد

.

شکل درست واژه های داده شده را بنویسید :

سحرا ( ث،ص )                                       پزیرش(ذ ،ض، ظ):

 

در گروه کلمات داده شده زیر چهار غلط املایی وجود دارد آن را پیدا کرده ،صحیحشان را بنویسید

تحجّب و شگفتی ، زهد وپارسایی،ادیب وفیلصوف، رافت وعطوفط ،مباحثه و مناظره ،ذوق واستحداد

1-                  2-                  3-                  4

 

متن زیر را بخوانید و غلط های املایی آن را تصحیح کرده در جای مشخص شده بنویسید

پدرم می گوید : غلب ،مهمان خانه نیست که آدمها بیایند ،دو سه ساحت یا دو سه روز توی آن بمانند و بعد بروند .

ایمان و پاکدامنی تان را حفض کنید 1-                 2-                     3-

4-

 

4

 

5

 

 

6

 

 

 

 

 

7

[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٧:٢٠ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]
[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٧:۱۱ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

 

عصبانیت چرا؟

ما آدمها موقع عصبانیت و ناراحتی حرفهایی می زنیم و رفتارهایی

 از خودمان نشان می دهیم

غافل از اینکه اطرافیان ما عصبانی نیستند.

رفتار ما زخمهای عمیقی در دلشان ایجاد می کند و مانند

میخیدر دلشان فرو می رود

میخی که به دیوار فرو رفته را می توان به آسانی درآورد اما جای آن

مدتها و شاید تا زمانی که آن دیوار وجود دارد روی آن باقی می ماند

 

پس چرا مواظب نباشیم موقع عصبانیت

هرکاری نکنیم و هر چیزی نگوییم

[ ٢۸ مهر ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

نحوه ی تفهیم درس به برخی از دانش آموزان

[ ٢۸ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٩:٢۱ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

لبخند را فراموش نکنید

 

از فواید لبخند زدن

۱. لبخند جذابتان می کند

همه ما به سمت افرادیکه لبخند می زنند کشیده می شویم. لبخند یک کشش و جذبه فوری ایجاد می کند. دوست داریم نسبت به آنها شناخت پیدا کنیم.

۲. لبخند حال و هوایتان را تغییر می دهد.

 دفعه بعدی که احساس بی حوصلگی و ناراحتی کردید، لبخند بزنید. لبخند به بدن حقه می زند.
 
۳. لبخند مسری است.

 لبخند زدن برایتان شادی می آورد. با لبخند زدن فضای محیط را هم شادتر می کنید و اطرافیان را مانند آهن ربا به سمت خود می کشید.

۴. لبخند زدن استرس را از بین می برد.

 وقتی استرس دارید، لبخند بزنید. با اینکار استرستان کمتر می شود و می توانید برای بهبود اوضاع وارد عمل شوید.
 

۵. لبخند زدن سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

 به این دلیل عملکرد ایمنی بدن تقویت می شود که شما احساس آرامش بیشتری دارید. با لبخند زدن از ابتلا به آنفولانزا و سرماخوردگی جلوگیری کنید.
 

۶. لبخند زدن فشارخونتان را پایین می آورد.

 وقتی لبخند می زنید، فشارخونتان به طرز قابل توجهی پایین می آید. لبخند بزنید و خودتان امتحان کنید.
 

۷. لبخند زدن اندورفین، سروتونین و مسکن های طبیعی بدن را آزاد می کند.

 تحقیقات نشان داده است که لبخند زدن با تولید این سه ماده در بدن باعث بهبود روحیه می شود. می توان گفت لبخند زدن یک داروی مسکن طبیعی است.
 

۸. لبخند زدن چهره تان را جوانتر نشان می دهد.

 عضلاتی که برای لبخند زدن استفاده می شوند صورت را بالا می کشند. پس نیازی به کشیدن پوست صورتتان ندارید، سعی کنید همیشه لبخند بزنید.

۹. لبخند زدن باعث می شود موفق به نظر برسید.

 به نظر می رسد که افرادیکه لبخند می زنند اعتماد به نفس بالاتری دارند و در کارشان بیشتر پیشرفت می کنند.

۱۰. لبخند زدن کمک می کند مثبت اندیش باشید.

 لبخند بزنید. حالا سعی کنید بدون از بین رفتن آن لبخند به یک مسئله منفی فکر کنید. خیلی سخت است. وقتی لبخند می زنیم بدن ما به بقیه بدن پیغام می فرستد که "زندگی خوب پیش می رود". پس با لبخند زدن از افسردگی، استرس و نگرانی دور بمانید.

 از کودکی بخند تا خاطراتی خوش را به زمان بزرگسالی ات هدیه کنی

[ ٢٧ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٦:۱٤ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

 سعی کن یه دریا باشی

تا یه لیوان آب.

روزی شاگرد یه راهب پیر هندو از او خواست که واسش یه درس بیاد موندنی بده . راهب به شاگردش گفت کیسه نمک رو

پیشش ، بعد یه مشت از اون نمک رو داخل لیوان نیمه  ریخت و ازش خواست اون آب رو سر بکشه .

شاگرد فقط تونست یه جرعه کوچک از آب داخل لیوان رو بخوره ، اونم بزحمت    استاد پرسید : " مزه اش چطور بود ؟ " شاگرد پاسخ داد : " بد جوری شور و تنده ، اصلا نمیشه خوردش " پیرهندو از شاگردش خواست یه مشت نمک برداره و اونو همراهی کنه . رفتند تا رسیدند کنار دریاچه .

 استاد از او خواست تا نمکها رو داخل دریاچه بریزه ، بعد یه لیوان  آب از دریاچه برداشت و داد دست شاگرد و ازش خواست اونو

بنوشه . شاگرد براحتی تمام آب داخل لیوان رو سر کشید .  اینبارهم از او مزه آب داخل لیوان رو پرسید. شاگرد پاسخ

داد : " کاملا معمولی بود . "  پیرهندو گفت   " رنجها و سختیهائی که انسان در طول زندگی با آنها روبرو

میشه همچون یه مشت نمکه و اما این روح و قدرت پذیرش انسانه که هر چه بزرگتر و وسیعتر بشه ، میتونه بار اون همه رنج

و اندوه رو براحتی تحمل کنه ، بنابراین سعی کن یه دریا باشی  تا یه لیوان آب.

ا

 

[ ٢٧ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٥:٥۸ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

چوایران نباشد تن من مباد

[ ٢٦ مهر ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

تبریک سال تحصیلی 1390 به کلیه همکاران ادبیاتی ناحیه 3 اهواز

[ ٢٦ مهر ۱۳٩٠ ] [ ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بانظرات خودمارادربهترشدن وبلاگ یاری نمایید. باارسال نمونه سؤال ومطالب ارزنده وکمکی در تدریس ازطریق نظردادن وایمیل ما را یاری نمایید. masoodarastoozadeh@gmail.com
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

اختصاصی --------------- آب وهوا